Main Menu

Office Address
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen,
2001 Longxiang Avenue, Longgang District, Shenzhen
Contact Us
(0755) 842-73391
idda@cuhk.edu.cn